Podłogi drewniane Opole, Deski podłogowe Opole - Old Craft Company

Kontakt:

Warunki gwarancji

 

Wszystkie podłogi drewniane Old Craft Company objęte są gwarancją jakości zakupionego produktu.

 1. Przedmiot i zasady ogólnej gwarancji
  1.1 Producent udziela gwarancji na podstawie okazania dowodu zakupu oraz niniejszej karty gwarancyjnej, która winna być podpisana i ostemplowana w momencie sprzedaży przez Dystrybutora.
  1.2 Okres gwarancji wynosi 2 lata i liczony jest od dnia odbioru towaru od Producenta.
  1.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  1.4 Producent udziela gwarancji obejmującej terytorialnie obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zakres objęty gwarancją
  2.1 Gwarancja udzielana jest wyłącznie dla podłóg użytkowanych w pomieszczeniach mieszkalnych.
  2.2 Gwarancja dla podłóg używanych w pomieszczeniach użytkowych ustalana jest indywidualnie bądź w ofercie dla Zamawiającego.
  2.3 Odpowiedzialność Producenta z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.
  2.4 Przedmiotem gwarancji jest jakość wykonania produktów Old Craft Company i trwałość konstrukcji (wymiary, wzajemne dopasowanie) oraz zgodność z:
  a) PN-EN 14342:2006/AC:2007.
  b) PN-EN 13489_2004.
  2.5 Trwałość warstwy użytkowej przy normalnym jej użytkowaniu zgodnie z jej przeznaczeniem.
  2.6 Trwałość konstrukcji poszczególnych elementów zainstalowanych na wodnym ogrzewaniu podłogowym pod warunkiem, że instalacja ta została przeprowadzona zgodnie z instrukcją Montażu i Użytkowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym i okazane zostały wypełnione dokumenty w niej zawarte. Dokument dostępny w autoryzowanych punktach sprzedaży.
 1. Zakres wyłączony z gwarancji
  3.1 Gwarancja producenta nie obejmuje:
  a) wad wynikających z montażu, konserwacji lub eksploatacji przedmiotu sprzedaży w sposób niezgodny z Instrukcją Użytkowania i Pielęgnacji oraz Montażu i Użytkowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym.
  b) zużycia produktu będącego następstwem jego normalnej eksploatacji, w szczególności z naturalnego zużycia i ścierania.
  c) trwałość konstrukcji oraz jakkolwiek innych wad wynikających z niedostosowania się do warunków użytkowania podłóg drewnianych Old Craft Company.
  d) wad wynikłych z niewłaściwych warunków transportu lub przechowywania produktu.
  e) jawnych wad desek po zamontowaniu podłoża, w szczególności różnic kolorystycznych i niezgodność klasyfikacji.
  f) uszkodzeń i deformacji wynikających z utrzymywania innej niż określona w Instrukcji i Użytkowania temperatury i poziomu wilgotności w pomieszczeniu „Idealne warunki w pomieszczeniach mieszkalnych dla podłóg drewnianych zawierają się w przedziałach:
  – 45-65% wilgotności względnej powietrza (w okresie zimowym – grzewczym bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej).
  – 18-24 st. C. temperatury powietrza.
  g) uszkodzeń mechanicznych wywołanych czynnikami zewnętrznymi (zadrapania, pazury zwierząt, ślady po przesuwaniu mebli niezabezpieczonych filcowymi podkładkami).
  h) zmian barwy drewna wywołanych światłem dziennym.
  i) zmian barwy drewna spowodowanej konserwacją niezgodną z Instrukcją Użytkowania i Pielęgnacji.
  j) nieznacznej różnicy wizualnej pomiędzy barwą, usłojeniem, ilością lub wielkością sęków, kolorem szpachli, ziarnistością próbki produktu prezentowanego na ekspozycji w miejscu zakupu.
  k) desek uszkodzonych wskutek zaistnienia ognia lub innych zdarzeń losowych.
  l) ingerencji osób trzecich w szczególności przeprowadzania zmian i napraw.
  m) uszkodzeń lub zmian elementów powstałych poprzez działania wilgoci zawartej w podłożu lub ścianach, czy też zalania pomieszczenia.
  n) naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturowych, które mogą wystąpić w obrębie danego gatunku, klasy lub partii produkcyjnej.
  o) nieznacznych różnic kolorystycznych i strukturalnych między poszczególnymi partiami wynikających z modyfikacji (szczotkowania, heblowania, opalania, wędzenia lub innej obróbki chemicznej) jakim zostaje poddane drewno na etapie produkcji, w zależności od wybranego modelu, proces zmian i dostosowywania się do docelowej barwy prezentowanej na ekspozycji może trwać nawet do 6 miesięcy.
  3.2 Naruszenie którejkolwiek zasad z wskazanych w Karcie Gwarancyjnej, Instrukcji Użytkowania i Pielęgnacji oraz w Warunkach Montażu i Użytkowaniu na wodnym ogrzewaniu podłogowym powodują odrzucenie jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.

 2. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisanta w ramach gwarancji, Sprzedający zostanie obciążony kosztami dojazdu.

 3. Zgłaszanie reklamacji
  5.1 W przypadku stwierdzenia wady podłogi należy zgłosić reklamację w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od dnia ujawnienia się wady
  5.2 Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w punkcie handlowym, w którym był sprzedany materiał okazując dowód zakupu oraz prawidłowo wypełnioną i ostemplowaną kartę gwarancyjną.
  5.3 Sprzedawca składając reklamację zobowiązany jest do przedstawienia Producentowi wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego, protokołu oględzin oraz dokumentacji fotograficznej z miejsca gdzie zaistniały wady.

 4. Rozpatrzenie reklamacji
  6.1 W celu zweryfikowania wynikłych roszczeń gwarancyjnych Producent zastrzega sobie prawo oględzin wadliwego produktu w miejscu jego montażu w uzgodnionym terminie.
  6.2 Producent zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 3 tygodni od daty zgłoszenia w formie pisemnej, a w przypadku przeprowadzenia oględzin, 3 tygodni od daty ich ukończenia. O sposobie załatwienia spraw związanych z roszczeniem gwarancyjnym Producent zawiadamia na piśmie lub pocztą elektroniczną.
  6.3 W razie uwzględnienia reklamacji w okresie trwania gwarancji, Producent może wymienić produkt na wolny od wad lub nieodpłatnie usunąć (wszelkie usterki wynikające z ukrytych wad materiałowych lub konstrukcyjnych produktu.